Blog

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : ملاک های تعریف نابهنجاری روانی

۱-۲ملاک های تعریف نابهنجاری همانطور که پیشتر اشاره شد هر بحثی در این زمینه، به وجود تعریف مورد توافق از آنچه رفتار نابهنجار تلقی     می شود، بستگی دارد. چنین تعریفی باید به نحو احسن قادر به پوشش تمام رفتارهایی باشد…

Read More

نگارش پایان نامه درباره : الگوی نظام های خانوادگی

الگوی نظام های خانوادگی در این دیدگاه بجای درنظر گرفتن بیمار مبتلا به اختلال روانی به عنوان یک فرد، کل خانواده ی وی را به عنوان یک نظام اجتماعی درنظر می گیرند. براین اساس موضع اختلال روانی نمی توان در…

Read More

پایان نامه ملاک های بهداشت روانی

ملاک های بهداشت روانی جاهودا [۱] (۱۹۵۸)، ملاک هایی را برای سلامت روانی پیشنهادکرد. به جای تمرکز بر رفتارهای نامطلوب (چنانچه در سایر رویکردهایی که در اینجا بحث شد قابل مشاهده است)، فهرست او شامل ویژگی ها و رفتارهای مطلوب…

Read More

دانلود مقاله و پایان نامه : نفش هوش عاطفی در تفکر و رفتار انسان

به راستی عاطفه  چه نقشی در شیوه ی تفکر انسان در زندگی روزمره ایفا می کند فلاسفه بزرگی چون ارسطو ، سقراط ، افلاطون ، سنت اگوستین ، دکارت ، پاسگال و کانت مجذوب این موضوع اند افلاطون اولین کسی…

Read More

دانلود مقاله و پایان نامه : هوش عاطفی : مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویکردهای اندازه گیری

مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویکردهای اندازه گیری : جدا از مدل یا تعریف هوش عاطفی که مقیاسها بر اساس آنها متمایز می شدند دومین عامل عمده ی تفاوت در بین مقیاسها، شیوه ی اندازه گیری شان بود بسیاری از…

Read More

پایان نامه درباره مولفه های هوش هیجانی :

هر چند هوش هیجانی با هوش شناختی IQ ارتباط دارد ولی از لحاظ مفهوم نظری و عملکرد کاملا با آن تفاوت دارد مولفه های هوش هیجانی به قرار زیر است : درون فردی : شامل خود شکوفایی به استقلال و…

Read More

پایان نامه در مورد  هوش عاطفی

بر اساس آنچه گفته شد می توان از دو رویکرد در تعریف هوش عاطفی نام برد : الف) رویکرد اصیل و غیر ترکیبی که هوش عاطفی را به عنوان هوش که شامل عاطفه است تعریف می کند ب) رویکرد معمولی…

Read More

پایان نامه درباره تاریخچه هوش هیجانی

ریشه هوش هیجانی را می توان در ادبیات مربوط به هیجان ردیابی کرد از نگاهی دیگر هیجان شامل یک مولفه ی بیانی یا حرکتی یک مولفه تجربی ، یک مولفه نظارتی منظمی و یک مولفه شناختی یا پردازشی می باشد…

Read More