دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

مدل خط‌مشی هاروارد

این مدل الهام بخش اکثر مدلهای اخیر برنامه‌ریزی استراتژیک بخشهای دولتی و غیرانتفاعی می باشد که از سوی متفکران مختلف عرضه شده‌اند (Olsen, 1982).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی مدل هاروارد، کمک به شرکت برای ایجاد مطلوبترین سازگاری بین خود و محیط مربوط، و به بیانی دیگر تدوین بهترین استراتژی می باشد. بهره گیری مؤثر از این مدل بر این فرض استوار می باشد که مدیریت ارشد در مورد جایگاه شرکت و پاسخ استراتژیک مناسب آن توافق داشته، و از قدرت و اختیار کافی برای اجرای تصمیمات متخذه برخوردار می باشد. یک فرض مهم نهایی مشترک در کلیه رویکردهای موجود در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک این می باشد که در صورت تعیین استراتژی مناسب و اجرای آن، سازمان مؤثرتر خواهد. قابلیت کاربرد مدل هاروارد، فراتر از سطح شرکتی می باشد و در قلمرو کلیه بخشهای خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی نیز امکان کاربرد دارد. سنجش فرصتها، توانمندیها، ضعفها و تهدیدها که به تحلیل SWOT معروف می باشد نقطه قوت اصلی مدل هاروارد می باشد. این ارزیابی در بخشهای دولتی و غیرانتفاعی، مأموریتها و جوامع نیز کاربرد دارد (برایسون، 1383، 33-32).

 

10- نظامهای برنامه‌ریزی استراتژیک

    برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان نظامی تعبیر می گردد که در آن مدیران شرکتها در سطوح و مشاغل مختلف اقدام به تصمیم گیری و اجرا و کنترل آنها می‌نمایند. به عنوان مثال، لورنج ([1]) معتقد می باشد که هر نظام برنامه‌ریزی استراتژیک بایستی به این چهار پرسش اساسی پاسخ دهد:

1) به کجا می‌رویم؟ (فلسفه وجودی). 2) چگونه می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژیها). 3) امکانات ما برای اقدام چیست؟ (بودجه). 4) چگونه آگاه می‌شویم که در مسیر درست حرکت می‌کنیم؟ (کنترل) (همان منبع، 35).

 

11- برنامه‌ریزی استراتژیک بعنوان قالبی برای نوآوری

این رویکرد از نظر تأکیدات، چهار اختلاف با سایر رویکردها دارد (Pinchot, 1985):

1) نوآوری به عنوان یک استراتژی.

2) اقدامهای خاص مدیریت به مقصود پشتیبانی از استراتژی (نظیر تیمهای پروژه، گروههای خطرجو، تنوع، جویندگی، گروههای کار ضربتی، عملیات پژوهش و توسعه، محصولات و بازارهای جدید و مجموعه ای از فنون بهبود سازمانی).

3) توسعه چشم‌انداز موفقیت که عناصر نامتمرکز و کارآفرین سازمان را به مجموعه‌ای از اهداف متعالی تجهیز می کند.

4) پرورش فرهنگ کارآفرینی در شرکت.

    نقطه قوت این رویکرد این می باشد که در عین حفظ کنترل مرکزی، زمینه را برای نوآوری و کارآفرینی آماده می سازد. ضعفهای این رویکرد عبارت‌اند از این که نوعاً و شاید ضرورتاً، با لغزشهای بی‌شمار و غالباً پرهزینه، که بخشی از فرآیند نوآوری هستند همراه می باشد و افزوده بر این،

[1]. Lorange.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

  • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد